fbpx

Regulamin sklepu

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.ilonagrabowska.pl jest własnością firmy Event Horizon Krzysztof Śnieżek ul. Tęczowa 6b/15 Przasnysz, NIP 6861558793 REGON: 386551867

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@ilonagrabowska.pl

Słowniczek:

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
a) sklepie albo sklepie internetowym, rozumie się przez to Krzysztofa Śnieżka prowadzącego działalność pod firmą Event Horizon Krzysztof Śnieżek
b) konsumencie, rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
c) zamówieniu, rozumie się przez to zakupione poprzez sklep towary.
d) złożeniu zamówienia, rozumie się przez to złożenie oświadczenia o woli zakupu towaru.
e) kliencie, rozumie się osobę nabywającą towary za pośrednictwem witryny www.ilonagrabowska.pl 
f) opłaceniu zamówienia, rozumie się dokonanie zapłaty i zaksięgowanie zapłaty na rachunku bankowym sklepu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin obejmuje korzystanie ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.ilonagrabowska.pl
2. Postanowienia niniejszego regulaminu w przedmiocie odstąpienia od umowy nie obejmują podmiotów, które w transakcjach ze sklepem nie występują jako konsumenci.
3. Za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego zawiera się umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Niniejszy regulamin dotyczy tylko umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.
5. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 tejże ustawy.
6. O akceptacji albo braku możliwości realizacji zamówienia klient zostaje powiadomiony poprzez otrzymanie od sklepu wiadomości e-mail.
7. W przypadku klientów nie będących konsumentami sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikłych z zawartej za pośrednictwem sklepu umowy jest sąd właściwy dla sklepu.

§2 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  1. w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  2. w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

§3 PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla stron w momencie złożenia zamówienia.
 3. Istnieją dwie formy płatności za zamówienie: Przelew standardowy i DotPay – szybkie płatności
 4. Do pokrycia kosztów wysyłki towarów fizycznych zobowiązany jest klient.
 5. Klient zobowiązany jest do wyboru jednego z niżej wskazanych sposobów dostawy towaru:a) Paczka+ (przesyłki obsługiwane przez Pocztę Polską) – 9,99 zł
 6. Wysyłka zamówienia w przypadku towarów znajdujących się w magazynie sklepu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu.
 7. Dostawa może opóźnić się z przyczyn niezależnych od producenta.
 8. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 9. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy (zamówienia) w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwróci klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§6 REKLAMACJE


1. Sklep jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
3. Reklamacje należy zgłaszać sklepowi za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@ilonagrabowska.pl 
4. Wykonując uprawnienia z tytułu reklamacji (rękojmi) klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu reklamacji (rękojmi), jest obowiązany na koszt sklepu zwrócić wadliwe zamówienie na adres siedziby sklepu.
6. Składając reklamację klient powinien przedłożyć dowód zakupu towaru oraz opis wady.

§4 DANE OSOBOWE

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Event Horizon Krzysztof Śnieżek ul. Tęczowa 6b/15 Przasnysz, NIP 6861558793 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest Event Horizon Krzysztof Śnieżek ul. Tęczowa 6b/15 Przasnysz, NIP 6861558793